Skip to main content
  • beste prijsgarantie
  • gratis offerte
  • flexibel
  • persoonlijke aandacht

Privacyverklaring van business-floors.nl

Ter introductie
Marc Nijenhuis verstrekt via de website www.business-floors.nl informatie over de organisatie en producten van business-floors.nl. Voorts biedt de website via een contactformulier aan de websitebezoeker de mogelijkheid om naam en contactgegevens achter te laten.

Business-floors.nl hecht grote waarde aan een goede bescherming van uw privacy! Daarom verwerkt business-floors.nl persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Hierna wordt in de privacy verklaring uitgelegd hoe business-floors.nl omgaat met uw persoonsgegevens die via de website zijn verkregen.

Business-floors.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van deze privacy verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacy verklaring worden op www.business-floors.nl gepubliceerd. Raadpleeg daarom regelmatig onze website.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon, ook wel “de betrokkene” genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, telefoonnummer, huisadres of e-mailadres, maar ook bijvoorbeeld een IP-adres (waarmee traceerbaar is waar de computer die door de websitebezoeker is gebruikt zich bevindt).

Welke gegevens worden verwerkt?
Het verwerken van persoonsgegevens is een verzamelterm voor het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens.

Uitsluitend indien een websitebezoeker via het contactformulier op de website zijn/haar naam en/of contactgegevens achterlaat, worden naam en/of contactgegevens verwerkt.

Voor iedere websitebezoeker geldt dat het IP-adres van de door hem/haar ten behoeve van het websitebezoek gebruikte computer – om veiligheidsredenen -  door de firewall niet geanonimiseerd worden verwerkt (zie sub b hierna). Het betreffende IP-adres wordt geanonimiseerd verwerkt om (de frequentie van) het bezoek aan de website te kunnen analyseren (zie sub a hierna).

Doelen van de verwerking
Uw naam en/of contactgegevens worden alleen verwerkt, indien u deze op het contactformulier achterlaat met het doel om via de contactgegevens met u in contact te treden;

IP-adressen worden verwerkt met twee doelen:
a) om te analyseren hoe vaak (onderdelen van) de website www.business-floors.nl wordt bezocht. Hiervoor maakt business-floors.nl gebruik van Google Analytics;
b) om de website www.business-floors.nl veilig en bereikbaar te houden.

De verwerking van voormelde persoonsgegevens vindt derhalve plaats met ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene dan wel is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang (zijnde een deugdelijke bedrijfsvoering, waarvan de website onderdeel uitmaakt).

Proportionaliteit en subsidiariteit
De namen, contactgegevens en IP-adressen zullen alleen worden verwerkt, indien het verwerken van deze gegevens proportioneel is en voldoet aan de eisen van subsidiariteit.

Een verwerking is proportioneel, indien met het verwerken van de gegevens ook het gestelde doel kan worden bereikt en indien dit doel in verhouding staat tot het feit dat daarvoor persoonsgegevens moeten worden verwerkt. De manier waarop en de mate waarin persoonsgegevens worden verwerkt, staat dan ook in verhouding tot het te dienen doel.

Een verwerking voldoet aan de eis van subsidiariteit, indien het doel niet op een andere, minder ingrijpende wijze (bijvoorbeeld door geen of minder persoonsgegevens te verwerken) kan worden bereikt. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, zal inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene dan ook zoveel mogelijk worden beperkt.

Persoonsgegevens delen met derden/cookies

Business-floors.nl verstrekt de via de website verkregen persoonsgegevens niet zonder enige grondslag aan andere partijen. In verband met voormelde doelstellingen deelt business-floors.nl persoonsgegevens met de navolgende derden.

De website van business-floors.nl wordt gehost door De Linie ICT. De Linie ICT slaat tijdelijk de persoonsgegevens (naam + contactgegevens) en het IP-adres op die via het contactformulier worden achtergelaten. Zeven dagen nadat deze persoonsgegevens naar het emailadres van business-floors.nl zijn gezonden, worden deze persoonsgegevens automatisch uit de database verwijderd. De Linie ICT slaat data op servers in Europa op.

Om de veiligheid van de website te kunnen garanderen, maakt business-floors.nl gebruik van firewall software. Deze software zorgt er voor dat de IP-adressen van websitebezoekers worden opgeslagen op de server van De Linie ICT. Dit is een functionele cookie die het mogelijk maakt dat de website (veilig) blijft functioneren, op grond waarvan het nodig is dat de IP-adressen bewaard blijven.

Om bij te kunnen houden hoe frequent websitebezoekers de website bezoeken en hoe ze deze website gebruiken maakt business-floors.nl gebruik van Google Analytics. Google Analytics is door business-floors.nl zo ingesteld, dat de persoonsgegevens van de websitebezoeker (het IP-adres) anoniem worden verwerkt. Deze geanonimiseerde gegevens zijn dus niet terug te voeren op het individu. Ook is de functie “gegevens delen” uitgeschakeld, zodat er geen gebruik gemaakt kan worden van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies. Google Analytics slaat (deze geanonimiseerde) data op servers buiten Europa (USA) op.

Business-floors.nl heeft met voormelde derde partijen (De Linie ICT en Google) die in haar opdracht (al dan niet geanonimiseerde) persoonsgegevens verwerken, een verwerkersovereenkomst gesloten die allen voldoen aan de AVG-eisen, zodat het door business-floors.nl gehanteerde (hoge) niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens is gewaarborgd.

Business-floors.nl verkoopt onder geen beding uw gegevens aan derden.

Geen geautomatiseerde besluitvorming noch profilering
Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat besluiten worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder tussenkomst van een mens. Dat kan gebeuren op basis van profilering. Business-floors.nl maakt noch gebruik van geautomatiseerde besluitvorming noch van profilering.

Bewaartermijn
De data uit het contactformulier, en daarmee de naam en contactgegevens van de websitebezoeker, alsmede het IP-adres, worden zeven dagen na ontvangst van het contactformulier automatisch uit de database van de website verwijderd.

De IP-adressen die door de firewall-software op de server van De Linie ICT worden opgeslagen, blijven om veiligheidsredenen opgeslagen.

De IP-adressen van websitebezoekers die in geanonimiseerde vorm door Google Analytics worden opgeslagen, worden na 14 maanden automatisch verwijderd.

Privacymaatregelen
Hiervoor kwam al ter sprake dat business-floors.nl alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om de herleidbaarheid van persoonsgegevens van websitebezoekers zo veel mogelijk uit te sluiten en om data zo veel als mogelijk veilig te stellen.

Uw privacyrechten

Business-floors.nl honoreert alle rechten van de betrokkene, waaronder:

het inzagerecht: artikel 15 AVG

het recht op rectificatie: artikel 16 AVG

het recht op verwijdering: artikel 17 AVG

het recht om vergeten te worden: artikel 17 AVG

het recht op beperking: artikel 18 AVG

het recht om de toestemming in te trekken: artikel 7 AVG

het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit): artikel 20 AVG

recht van bezwaar: artikel 21 AVG

het klachtrecht: een betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in Nederland zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van mij.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor business-floors.nl geen of niet volledige uitvoering kan geven aan uw verzoek. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen.

Periodieke toetsing en eventuele herziening privacybeleid
Jaarlijks zal business-floors.nl nagaan of het gevoerde privacybeleid nog aan de privacywetgeving voldoet en zal dit beleid, zo nodig, worden herzien.

Contact gegevensverantwoordelijke
Mocht u vragen hebben over voorgaande, nadere informatie wensen over het door business-floors.nl gevoerde privacybeleid of verzoeken terzake hebben, dan kunt u mij als gegevensverantwoordelijke bereiken op de navolgende contactgegevens:

business-floors.nl
T.a.v. de heer Marc Nijenhuis
Stationsweg 61
4811 AX Breda
email: info@business-floors.nl
telefoon: 0031 76 8502117

Deze privacy verklaring is vastgesteld op 25 mei 2018

Top 3 best verkochte tapijttegels

  1. Interface Composure
  2. Balsan Take a Walk
  3. Forbo Tessera Serie

Top 3 best verkochte P.V.C

  1. Forbo Allura DR5
  2. HeBeTa Rhone XL Plank
  3. Balsan Symbiance LooseLay